top of page

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ADFÆRD I ANGELLA INVEST 

Senest opdateret d. 8. maj 2024 

INTRODUKTION OG FORMÅL 

 

Angella Invest ApS, CVR. nr. 43370375, (”Angella Invest”) er en uddannelses- og netværksvirksomhed målrettet kvinder, der investerer i opstartsvirksomheder (”business angels”) – og kvinder, som gerne vil i gang. Vores formål er at fremme større kønsdiversitet inden for angel investering, iværksætteri og virksomhedsledelse. Vores fire kerneværdier er 1) Gensidig tillid og respekt, 2) Engagement (engelsk: commitment), 3) Oprigtighed (ærlighed og åbenhed) og 4) Høj professionalisme. Læs mere om vores mission og værdier her.  

I Angella Invest ønsker vi en kultur præget af ordentlighed, gensidig tillid og respekt samt en god omgangstone. Vi respekterer hinanden, og vi deler viden og trækker på hinandens kompetencer i vores samarbejde på tværs af investorer, partnere, medarbejdere i Angella Invest, iværksættere og andre, som søger kapital. Det sker på tværs af aldersgrupper, køn, hudfarve, seksuel orientering m.fl. Vi tager skarpt afstand fra krænkende eller upassende adfærd og omgangstone. 

Vi værner om vores virksomhed og om vores medlemmer. Derfor har vi udarbejdet disse etiske retningslinjer for adfærd som medlem af Angella Invests community.  

 • Som medlem i Angella Invest (herefter ”Medlem”) skal man bekræfte, at man til enhver tid efterlever vores etiske retningslinjer (engelsk: ”Code of Conduct”). Det er et medlemskrav.  

 • Som forretningspartner til Angella Invest (”Trusted Partner”) skal man bekræfte, at man har gjort sig bekendt med vores etiske retningslinjer og overholder principper af relevans for samarbejdet. Nærmere forhold vedrørende etiske retningslinjer for samarbejdsforhold fremgår af de enkelte partnerskabsaftaler indgået mellem parterne.  

De etiske retningslinjer er udarbejdet med udgangspunkt i en europæisk markedsstandard for business angel netværk. Spørgsmål til retningslinjerne kan foretages til CEO og Founder, Kristine Leerbeck på

kristine@angellainvest.com

 

VORES ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER 

 

1) Grundlæggende etiske principper 

 1. Medlemmet skal have en ren straffeattest, jf. Angella Invests Medlemsbetingelser  

 2. Medlemmet skal drive aktivitet på en ansvarlig måde. Som en del heraf, skal Medlemmet altid agere åbent og ærligt herunder i forhold til kapitalsøgende virksomheder og andre investorer. 

 3. Medlemmet skal overholde gældende lovgivning og anden regulering, herunder andre etiske retningslinjer, som Medlemmet er omfattet af. 

 4. Et Medlems investeringsparate kapital må ikke stamme fra tvivlsomme eller ulovlige aktiviteter. 

 5. Medlemmet vil arbejde for, at de selskaber, som de har investeret i, overholder principperne i Retningslinjerne. 

 6. Medlemmet der investerer sammen med andre igennem fælles holdingselskaber, vil sikre, at man er bekendt med de øvrige ultimative investorer (”reelle ejere”), ligesom man vil forholde sig til, om disse driver aktivitet på redelig vis. 

 7. Medlemmet vil arbejde for, at direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere i deres porteføljeselskaber er bekendt med Retningslinjerne. 

 8. Medlemmet vil undlade at medvirke til, at andre Medlemmer overtræder Retningslinjerne. 

 9. Hvis Medlemmet begår fejl, skal Medlemmet søge at afhjælpe fejlen og tilstræbe, at fejlen ikke gentager sig. 

2) Integritet og habilitet ved aftaleindgåelser 

 1. Medlemmet skal inden indgåelse af aftaler loyalt fremkomme med relevante oplysninger til andre Medlemmer, de potentielle porteføljeselskaber samt andre evt. investorer. 

 2. Medlemmet vil alene afgive løfter, herunder ikke-juridisk bindende løfter, som Medlemmet med rimelighed forventer at kunne overholde, ligesom Medlemmet vil overholde allerede afgivne løfter. 

 3. Medlemmet skal tilstræbe, at indgåede aftaler klart regulerer parternes retsstilling. 

 4. Medlemmet skal give potentielle aftaleparter, herunder (med)investorer, købere, sælgere, låntagere, porteføljeselskaber og långivere, et realistisk billede af Medlemmets økonomiske og kompetencemæssige formåen, således forhandlinger ikke indledes og gennemføres på basis af urigtige forudsætninger. 

 5. Medlemmet skal vurdere deres habilitet i alle forhold, herunder i forhold til kapitalsøgende virksomheder. Såfremt en interessekonflikt eller mulig interessekonflikt foreligger, skal Medlemmet ved snarest belejligt loyalt oplyse herom på eget initiativ og i øvrigt håndtere interessekonflikten eller den mulige interessekonflikt på passende vis. 

 

 

3) Fortrolighed 

 1. Medlemmet skal hemmeligholde og undlade at misbruge fortrolig information, de får kendskab til som medlem i Angella Invest, som investor og långiver samt eventuelt som rådgiver for et kapitalsøgende selskab, herunder i forbindelse med forhandlinger om mulig indgåelse af aftale, også selvom udtrykkelig fortrolighedsaftale ikke er indgået. Medlemmet må kun dele fortrolig information med tredjeparter efter forudgående aftale. Medlemmet skal tage passende foranstaltninger for at tilstræbe, at fortrolige oplysninger hemmeligholdes.  

 2. Angella Invest’s digitale infrastruktur og medlemsplatform bruges til kommunikation, uddannelse og informationsdeling blandt medlemmerne. Dette skal respekteres. Medlemmet må ikke trække data, kommunikation eller informationer væk fra medlemsplatform. 

 3. Såfremt en kapitalsøgende virksomhed deler information med Angella Invest, samtykker virksomheden samtidig i, at Angella Invest som led i sin sædvanlige drift kan dele informationen med Medlemmerne og Angella Invests partnere samt med tredjemænd, som evt. inviteres til at deltage i Angella Invests møder og arrangementer.  

4) Ordentlig adfærd 

 1. Medlemmet vil udøve deres aktiviteter på en professionel måde og undgå at fortage handlinger, der er ulovlige, upassende eller skadelige for Angella Invests omdømme eller omdømmet af de brancheinteresser, Angella Invest repræsenterer. Medlemmet skal endvidere i forbindelse med udøvelse af dennes aktiviteter udvise ordentlighed og optræde respektfuldt over for øvrige Medlemmer, de kapitalsøgende virksomheder, andre investorer, samarbejdspartnere, medarbejdere i Angella Invest m.fl. 

 2. Medlemmet må ikke direkte eller indirekte fremsætte ærekrænkende udtalelser om eller uhæderlig kritik af andre Medlemmer eller Angella Invest.

 3. Ved brug af Angella Invests Community, herunder digitale platform, må Medlemmet under ingen omstændigheder foretage salgsfremmende aktiviteter, medmindre der er opnåelse skriftlig forhåndsgodkendelse af Angella Invests ledelse. Dette gør sig gældende såvel for egen virksomhed som på vegne af andre virksomheder (som fx fonde), som Angella Invest ikke har indgået partnerskab med. Ligeledes skal der til enhver tid holdes en god tone, og der skal generelt undgås ”spam” med gentagne eller irrelevante beskeder, der ikke vedrører aktiviteterne i Angella Invest.

bottom of page