top of page

Women Angel Investor Report 2024

Et analysestudie af kvindelige angel investorers investeringsadfærd, muligheder og barrierer i Danmark, maj 2024. Download rapporten her 👇🏼BAGGRUND

Angella Invest har udarbejdet Danmarks første analysestudie af kvindelige angel investorers investeringsadfærd. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Tænketanken EQUALIS og støttet af Industriens Fond. Formålet med rapporten er at sætte fokus på fremmelsen af kvindelige investorer, der investerer i opstartsvirksomheder, så vi kan ændre på kønsubalancen i det danske startup investormiljø, hvor ca. 9/10 angel investorer er mænd, der kun investerer ca. 5-6% i kun-kvindelige iværksættere (kilde: DanBAN, Unconventional Ventures).


I RAPPORTEN

Rapportens indhold består bl.a. af:

  • Karakteristika og investeringsadfærd af 117 kvindelige angel investorer i Danmark, herunder alder, baggrund, formue, investeringsinteresser og motivation for at investere

  • Forestillinger og barrierer om angel investering baseret på interviews med kvindelige ikke-angel investorer

  • Anbefalinger til tiltag, der kan fremme kvindelige angel investorer 


Læs rapportens konklusion og anbefalinger nedenfor


Business angels
Fra venstre: Christine Nordam, Louise Lachmann og Phaedria Marie St. Hilaire

Analysestudiets hovedkonklusion

Kort fortalt viser studiet, at kvindelige angel investorer er kapitalstærke med meget relevant erhvervs- og investeringserfaring: 53% af de kvindelige angel investorer angiver, at de har en fri disponibel formue til investeringer på over DKK 5 mio., og 81% har baggrund som tidligere ejerledere/iværksættere. 85% af kvindelige investorer fremhæver, at de ønsker at være aktive investorer, og ca. 1/3 af de kvindelige investorer beskæftiger sig som fuldtidsinvestorer. Ca. 9/10 af de kvindelige angel investorer angiver, at deres top 3 motivation for at investere i opstartsvirksomheder er at gøre en forskel med deres kapital, tid og kompetencer.


De kvindelige investorer har stor interesse for at investere i STEM, og særligt i områderne Life Science med MedTech & HealthTech (35%) og Women’s Health (18%), samt grøn omstilling bestående af GreenTech (20%) og CleanTech & Energy (15%). Herudover har ca. 1/4 (23%) af de kvindelige investorer interesse i at investere i SaaS.


50% siger, at det er afgørende for deres investeringsbeslutning at investere i kvindelige co-/founders. Der er dog også spredning blandt de kvindelige investorer i forhold til hvor afgørende det er for deres investeringsbeslutning at investere i teams med kvindelige co-/founders.


Data tyder på, at 3/4 af de kvindelige angel investorer først er kommet i gang med at investere i de seneste fem år, hvorfor totalmarkedet for kvindelige angel investorer fortsat er umodent og under opbygning. I nedenstående fremhæves udvalgte konklusioner:


Der er få kvindelige angel investorer i Danmark

Det estimeres, at der findes et forholdsvist lille totalmarked af kvindelige angel investorer i Danmark på ca. 300-­400 investorer, som er ca. 10% af det totale antal af angel investorer i Danmark, som estimeres til ca. 3.000­4.000 privatpersoner. I denne rapport har vi indsamlet 117 besvarelser fra kvindelige angel investorer, der har foretaget mindst én investering i en opstartsvirksomheder for min. DKK 50.000.


Der er mange nye kvindelige angel investorer

Størstedelen (73%) af kvindelige angel investorer er først kommet i gang med at investere i de seneste 5 år, hvoraf hovedparten har haft opstart i årene 2021­-2022 (34%). Kun 14% af respondenterne har mere end 8 års erfaring med at investere i opstartsvirksomheder.


Investorfællesskaber målrettet kvinder er et vigtigt tiltag

79% af de kvindelige angel investorer, der er medlem af investornetværk, er også medlem af fællesskaber målrettet kvinder, der først er blevet oprettet i 2022­-2023. 55% af de kvindelige angel investorer angiver, at investeringsfællesskaber målrettet kvinder er et vigtigt tiltag til fremme flere kvindelige angel investorer, og de ikke­kvindelige angel investorer fremhæver også vigtigheden af målrettede fællesskaber i interviews.


Kvindelige angel investorer har relevant erhvervserfaring

De kvindelige angel investorer har tung og meget relevant erhvervserfaring at bidrage med som investor i opstartsvirksomheder. Hovedparten (81%) har en baggrund som tidligere ejerledere/iværksættere og størstedelen har erfaring med virksomhedsledelse på direktionsniveau (64%) og professionelt bestyrelsesarbejde (74%). Herudover har ca. halvdelen erfaring som fagspecialister (44%) eller med andet iværksætteri (31%).


Kvindelige angel investorer er aktive investorer med stor investeringserfaring

1/3 af de kvindelige angel investorer angiver, at de er fuldtidsinvestorer; enten som angel investor (9%), venture capital investor (8%) eller fuldtidsinvestor generelt set (14%). 79% angiver, at de har erfaring med selv at investere i aktier, og herudover har en stor andel også erfaring med ejendomsinvesteringer (48%), obligationer (41%) samt i venture capital / private equity fonde (39%).


De kvindelige angel investorer er derfor meget aktive investorer, der diversificerer deres investeringsportefølje bredt. De er også bevendt med at foretage store beløbsmæssige investeringer, da både ejendomsinvesteringer og fondsinvesteringer typisk kræver investeringer på mere end DKK 750.000 per enkelt investering.


De danske kvindelige angel investorer er kapitalstærke

De danske kvindelige angel investorer er kapitalstærke. 53% af de kvindelige angel investorer angiver, at de har en fri disponibel formue til investeringer på over DKK 5 mio. Tilsvarende 53% af de kvindelige angel investorer oplyser, at de har en investeringsramme på over DKK 1 mio. til at investere i opstartsvirksomheder. 31% har DKK 3 mio. eller mere afsat til angel investeringer.


Kvindelige angel investorer er motiverede af at gøre en forskel med kapital, tid og kompetencer

Både de kvindelige angel­ og ikke­angel investorer er stærkt motiverede af at gøre en forskel med deres kapital, tid og kompetencer. 56% af de kvindelige angel investorer angiver det som deres vigtigste motivation og næsten 9/10 af de 117 respondenter i studiet angiver det som deres top tre motivation. 85% af investorerne indikerer, at de gerne vil bidrage aktivt med tid og kompetencer til deres porteføljeselskaber.


Kvindelige investorer har interesse i STEM, særligt Life Science

De kvindelige angel investorer har interesse i at investere inden for STEM, og herunder særligt:


1. Life Science: MedTech & HealthTech (35%), Women’s Health (18%) og BioTech (6%)


2. Grøn omstilling: GreenTech (20%) og CleanTech & Energy (15%)


3. SaaS (23%)


4. Social Impact Investing (20%)


Investering i grøn omstilling har stor interesse

GreenTech, CleanTech & Energy og Social Impact Investing har stor interesse som investeringsområder blandt de kvindelige angel investorer. Når adspurgt hvilket ESG­område, der er af afgørende betydning for deres investeringsbeslutning, angiver 40% af de kvindelige investorer, at det er virksomheder, der fremmer grøn omstilling. 23% af investorerne angiver social impact i samfundet og 9% svarer, at diversitet i founderteamet har afgørende betydning for deres investeringsbeslutning. Dog angiver ca. 1/3 (28%) af de kvindelige investorer også, at ingen af de tre emner har afgørende betydning for dem i deres investeringsovervejelser.


Investeringer i kvindelige iværksættere vægtes højt af mange

Når der ikke skal vælges imellem grøn og social omstilling og diversitet, oplyser 50% af de kvindelige angel investorer, at det er afgørende eller vigtigt for deres investeringsbeslutning at investere i kvindelige co­/founders. Mindst 68% har allerede investeret i selskaber, der har en kvindelig co­/founder i teamet. Data fra undersøgelsen tyder dog også på, at der er en overordnet positiv interesse for at investere i opstartsvirksomheder med kvindelige co­/founders, men at der er spredning blandt de kvindelige angel investorer i forhold til, hvor afgørende det er for deres investeringsbeslutning.


 


Analysestudiets anbefalinger

På baggrund af forudgående analyse anbefales følgende fem tiltag, der bør støttes op omkring for at fremme flere kvindelige angel investorer:


Investeringsfællesskaber målrettet kvinder

Data fra studiet viser, at investorfællesskaber målrettet kvinder kan være et stærkt initiativ til at fremme flere kvindelige angel investorer: 79% af de kvindelige angel investorer, der er medlem af investornetværk, er medlemmer af fællesskaber målrettet kvinder, der først er blevet oprettet i 2022­2023. 55% af de kvindelige angel investorer angiver investeringsfællesskaber målrettet kvinder, som et tiltag kan fremme flere kvindelige angel investorer, og de ikke­kvindelige angel investorer fremhæver det også i interviews. Da angel investeringer typisk foretages sammen med andre medinvestorer, som man deler interesser med og kan spejle sig i, så giver det god mening. Derfor kan det være meningsfuldt at sætte fokus på investorfællesskaber målrettet kvinder for at få endnu flere kvinder i gang som nye investorer.


Mentoring og sparring med erfarne investorer

2/3 af de kvindelige angel investorer peger på ”Sparring/vejledning fra erfarne angel investorer (mentoring)” som en top 3 prioritet for at fremme flere kvindelige investorer. 59% af investorerne indikerer også ”Rollemodeller” som en af de top tre vigtigste faktorer. De to tiltag hænger sammen, idet begge handler om at blive inspireret af og lære fra andre erfarne investorer. Det anbefales derfor at se ind i strukturerede mentorordninger, der kan koble nye investorer med erfarne investorer.


Større viden om og afmystificering af begrebet angel investering

De kvindelige ikke­angel investorer fremhæver alle, at der er behov for afmystificering samt mere viden om angel investering. Det handler ikke alene om flere rollemodeller af kvindelige angel investorer, men også om bedre kommunikation af hvad en angel investor er, og hvordan man kommer i gang. Her fremhæves særligt, at man ikke behøver at være meget velhavende, for eksempel at man kan investere fra DKK 50.000, og at man ikke behøver at have en særlig baggrund for at blive angel investor.


Investeringsuddannelser målrettet kvinder

Investeringsuddannelser rettet mod kvinder vurderes også som et vigtigt tiltag af ca. 36% af de kvindelige angel investorer. Ikke­angel investorer fremhæver også, at der er behov for viden, bl.a. hvordan man finder investeringscases, og hvordan man screener og udvælger de rette investeringer. Når man starter som ny investor på investeringsuddannelser, så lærer man også andre medinvestorer at kende, som man kan investere sammen med og/ eller sparre med. Derfor kan investeringsuddannelser målrettet kvinder evt. tilkoblet mentorordninger være et godt tiltag.


Bedre og mere transparente skatteforhold

Mere optimale skatteforhold nævnes af nogle af de kvindelige respondenter i studiet (både investorer og ikke­investorer). Det er uklart fra studiet, hvad der konkret efterspørges. Men det er et kendt problem i angel og iværksætterinvestormiljøet at danske skatteregler ikke er optimale for vækstvirksomheder, hvilke flere politiske­ og industriorganisationer, såsom Dansk Industri, også arbejder på at ændre 38 . Dette gælder særligt lagerbeskatningsreglen for syndikatselskaber med mere end syv investorer, som skaber barrierer for at flere og mindre investorer kan deltage i syndikater10 . Da syndikater ofte er et godt redskab til at minimere investeringsrisikoen, fordi flere investorer kan gå sammen med mindre ticket sizes, så anbefales det, at man fra politisk side genbesøger skatteforholdene ved syndikatselskaber. Udover at en ændring kan fremme investeringer i opstartsvirksomheder generelt set, så kan det formentligt også fremme diversiteten i startup og investormiljøet, da det muliggør at endnu flere nye (kvindelige) investorer kan komme i gang.


5 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page