top of page

RISICI- OG ANSVARSERKLÆRING FOR ANGELLA INVEST 

Senest opdateret d. 12. januar 2023 

INTRODUKTION OG FORMÅL 

 

Angella Invest ApS, CVR. nr. 43370375, (”Angella Invest”) er en uddannelses- og netværksvirksomhed målrettet kvinder, der investerer i opstartsvirksomheder (”business angels”) – og kvinder, som gerne vil i gang. Vores formål er at fremme større kønsdiversitet inden for angel investering, iværksætteri og virksomhedsledelse. Se mere om vores mission her

At investere i unoterede opstartsvirksomheder er risikofyldt og på mange måder anderledes end at investere i fx aktier og obligationer. Derfor har vi udarbejdet denne Risici- og Ansvarserklæring, som man som medlem i Angella Invest skal gøre sig bekendt med og acceptere som forudsætning for medlemskabet. 

Risici- og ansvarserklæring er ligeledes gældende for deltagere på Angella Invests uddannelsesforløb uagtet om der står "medlem" i nedenstående.

 

Vi anbefaler også, at man i øvrigt orienterer sig på vores hjemmeside, fx i vores Vidensbank, hvor det at være investor i opstartsvirksomhed (”business angel”) beskrives nærmere.  

Spørgsmål til Risici- og Ansvarserklæring for Angella Invest skal rettes til CEO og Founder, Kristine Leerbeck på kristine@angellainvest.com

 

RISICI OG ANSVARSERKLÆRING 

1) Medlemsforudsætninger i Angella Invest   

Investering i opstartsvirksomheder kan være utrolig givende både personligt, professionelt og finansielt 🙌 Men det ER risikofyldt at investere i virksomheder, der er forholdsvist umodne i deres udvikling. Det kommer man ikke udenom. Som business angel investor skal du være opmærksom på, at du ikke er garanteret et finansielt afkast, og du kan miste hele dit investerede beløb ✋  

Angella Invest er udelukkende målrettet personer, som er kvalificerede til at forstå og bedømme risici forbundet med investering i opstartsvirksomheder, samt har evne til at foretage egne investeringer.  

Førend man kan blive medlem, skal man derfor søge om optagelse. Angella Invest stiller ikke krav om dokumentation for økonomisk formue, men i ansøgningsprocessen foretages der en individuel egnethedsvurdering. Såfremt Angella Invest vurderer det hensigtsmæssigt, indkaldes der til en personlig samtale for nærmere drøftelse om egnethed som investor. Dette gør vi for at beskytte vores interesser i Angella Invest som community, hvor medlemmer og iværksættere forventer, at medlemmer af Angella Invest har kapacitet til at investere risikovillige ressourcer. MEN vi gør det også i høj grad i interesse i at beskytte den person, som ansøger, således at der ikke investeres ressourcer, som ansøgeren ikke har kapacitet til at miste.  

 

2) Risici forbundet med investering i unoterede opstartsvirksomheder 

I nedenstående fremhæves specifikke risici, som man skal være særligt opmærksom på som investor i unoterede opstartsvirksomheder. Listen er ikke udtømmende, men viser et meget godt billede af, hvordan det er anderledes at være investor i tidlig fase virksomheder end øvrige investeringer.  

 

Tab af investerede ressourcer (kapital/tid)

Langt størstedelen af opstartsvirksomheder udvikler sig ikke som forventet. Nogle går konkurs/i betalingsstandsning, nogle går i stå eller udvikler sig langsommere end forventet, og nogle udvikler sig i en helt anden retning, end det som du havde forventet, da du gik ind som tidlig investor, fx Founder teamet ændrer sig. Men så er der selvfølgelig også dem, der udvikler sig positivt enten til en solid økonomisk bæredygtig forretning ELLER en ekspansiv forretningsplatform (det er det, som der i iværksættersprog kaldes en ”unicorn” fordi ja… det er sjældent! 😉).  

 

Hvis du investerer i en virksomhed i de tidlige stadier, er det statistisk set mere sandsynligt, at du vil miste dine værdien af dine økonomisk investerede ressourcer, end du vil se kapitaludbytte eller en profit. Du bør derfor ikke investere flere penge i den type virksomheder, som du møder i Angella Invest, end du har råd til at tabe uden at ændre din levestandard. 

 

Forventet afkast

Mediebilledet fyldes oftest af succeshistorierne, hvor stifterne og de tidlige investorer nu er multimillionærer; Facebook, der stiftes af unge studerende og nu er verdens største SoMe platform; AirBnB, Bumble, Just Eat osv. Det gør de, fordi det er fascinerede at læse om! Fordi det er langt fra realiteten for de fleste opstartsvirksomheder.  

Som business angel investor skal man i lige så høj grad have lyst til at investere af ikke-økonomiske motiver, som de økonomiske. Det er vores oplevelse, at det ikke-økonomiske afkast som business angel langt overstiger det finansielle afkast.  

Studier viser, at det forventede gennemsnitlige finansielle afkast som business angel investor typisk ligger i lejet 2,0-3,0x over en periode på 5-10 år (Kilder: Keystones, DanBAN m.fl.).  Dette afkast er dog beregnet på baggrund af en portefølje af et større antal investeringer. I venture capital verdenen siger man ofte, at én succesfuld investering skal trække hele gennemsnittet op i en portefølje af 10 investeringer.  

 

Diversificering

Der kan være mange forskellige motiver for, at du gerne vil investere i opstartsvirksomheder. Se også vores artikel om motivation her. Hvis du alene vælger at investere i opstartsvirksomheder med henblik på et finansielt afkast, da bør du sprede dine investeringer på flere virksomheder frem for at investere et større beløb i få virksomheder. Vi anbefaler en veldiversificeret portefølje på mindst 10 virksomheder. Generelt bør du i øvrigt kun investere en relativt lille del af din investerbare kapital i opstartsvirksomheder, og størstedelen af ​​din investerbare kapital bør investeres i sikrere og mere likvide værdipapirer.  

 

Tidshorisont 

Maersk blev ikke skabt på én dag. Selv rejsen til at blive Google, Facebook (nu Meta) eller Amazon tog mange år. Når du investerer i opstartsvirksomheder, er virksomheden måske kun lige blevet stiftet. Teamet er der, konceptet er udviklet, men måske er der ikke solgt et produkt endnu.  

 

Du skal derfor regne med en tidshorisont på din investering på mindst 5-10 år, mens selskabet udvikler sig. Det kan ske, at du får mulighed for at afhænde dine ejerandele tidligere, fx ved salg til en venture capital fond, der gerne køber mindre investorer ud (”rydder op i cap table”, dvs. reducerer antallet af ejere). Men langt størstedelen af business angel investeringer afhændes først efter 5-10 år.  

 

Illikviditet

Investeringer i unoterede opstartsvirksomheder er stærkt illikvide. Det betyder, at du ikke kan følge værdien af dine investeringer dagligt (som fx aktier i børsnoterede selskaber). Markedsprisen er i princippet ukendt, indtil du står i selve forhandlingssituationen. Og her kan du i øvrigt være underlagt ejervilkår, som du som evt. minoritetsinvestor ikke altid har indflydelse på. Det betyder også, at det kan være meget svært at afhænde dine ejerandele. 

 

Der findes handelsplatforme for sekundære markeder, hvor du som business angel kan afhænde dine kapitalandele i virksomhederne, fx Funderbeam. Men det er fortsat et marked under udvikling. I Angella Invest følger vi det tæt, da det kan være med til at nedsætte risikoen som angel investor.  

 

Som hovedregel skal du antage, at du sandsynligvis ikke vil være i stand til at sælge dine andele før, og hvis virksomheden købes af en anden virksomhed eller bliver børsnoteret. Og selvom virksomheden er købt af en anden virksomhed eller børsnoteret, kan din investering fortsat være illikvid. 

 

Udbytte

Opstartsvirksomheder betaler meget sjældent udbytte. Al kapital som rejses i vækstrejsen, geninvesteres i forretningen. Det betyder, at hvis du investerer i en opstartsvirksomhed, så er det usandsynligt, at du modtager nogen form for afkast, før du kan sælge dine andele.  Selv for de mest vellykkede forretninger er det usandsynligt, at det sker i en overskuelig årrække fra det tidspunkt, hvor du foretager din investering. 

 

Udvanding og investorrettigheder

Opstartsvirksomheder har brug for kapital til at vækste. Som nystartet virksomhed er det meget usandsynligt at opnå lån, og derfor rejses kapital typisk via investeringer af egenkapital. Når du kommer ind som business angel, er du ofte en af de første investorer i selskabet. Den første investering tager typisk selskabet til et vist niveau, hvorefter der skal rejses kapital igen igennem kapitaludvidelser. Og sådan kan der være mange flere kapitalrejsningsrunder.  

 

For dig som business angel betyder det, at der er høj risiko for at din ejerandel bliver udvandet i processen (hvis du altså ikke geninvesterer). De nye investorer kan også kræve visse fortrinsrettigheder i forhold til udbytte, salgsprovenu og andre forhold. Udøvelsen af ​​disse rettigheder kan være uhensigtsmæssige for dig. Din investering kan også blive udsat for udvanding som følge af tildeling af optioner, warrants (eller lignende rettigheder til at erhverve kapitalandele) til ansatte, bestyrelse eller visse andre af virksomhedens interessenter.  

3) Ansvar

Angella Invest har udelukkende til ansvar at agere uddannelses- og community platform. Som medlem og/eller deltager på Angella Invests uddannelser ("deltageren") skal man bekræfte følgende ansvarsfraskrivelse af Angella Invest.  

 

Medlemmet/deltageren forstår og accepterer følgende: 

 

  • At investering i opstartsvirksomheder er risikofyldt, og Medlemmet er bevidst om denne forøgede risiko, jf. ovennævnte risici forbundet med investering i unoterede opstartsvirksomheder.  

  • At Angella Invest giver ikke konkrete anbefalinger om potentielle investeringer. Ingen meddelelser fra Angella Invest via denne hjemmeside eller andre medier skal betragtes som investeringsanbefalinger. 

  • At Medlemmet vil udføre egen due diligence og på baggrund heraf træffe egen beslutning om, hvorvidt en investering skal foretages.  

  • At Angella Invest ikke har ansvar for investeringer foretaget af Medlemmet.  

  • At Angella Invest ikke bærer ansvar for de aftaler og involveringer Medlemmet foretager i virksomhederne eller blandt medlemmerne i Angella Invests community – herunder investering af risikovillig kapital og/eller tid og kompetencer i virksomheder præsenteret i Angella Invest regi. 

  • At Angella Invest ikke er en platform, der formidler investeringstilbud eller agerer mægler. Der kan således ikke foretages investeringer – herunder tegning af værdipapirer og kapitaloverførsler – via Angella Invest. Al ordrehåndtering og investeringsaktivitet foregår uden for Angella Invest-regi, mellem virksomheden og Medlemmet og bør gøres i tæt konsultation med en advokat. 

  • At Angella Invest ikke leverer juridisk, økonomisk, skattemæssig eller investeringsmæssig rådgivning af nogen art og er således ikke underlagt rådgivningsansvar. Der foretages undervisning og tilbydes uddannelsesmuligheder i forhold til læring om investering i opstartsvirksomheder. Hvis Medlemmet har spørgsmål vedrørende juridiske, økonomiske, skattemæssige eller investeringsmæssige forhold, der er relevante for dine investeringer, bør der altid konsulteres en professionel rådgiver. 

  • At Angella Invest hverken modtager honorarer fra eller afgiver honorarer til tredjemand i forhold til de konkrete investeringer, der foretages af Medlemmerne, medmindre Angella Invest tydeligt har oplyst herom. Oplysning kan fås ved henvendelse til Angella Invest på info@angellainvest.com

bottom of page